Toerisme bureau van af april

Tussen maart en juli 2018 hebben de
colleges en de gemeenteraden van de gemeenten Dongen, Heusden, Loon
op Zand en Waalwijk het besluit genomen het Regionaal Bureau voor
Toerisme De Langstraat (RBT) op te richten. In deze
raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.

Organisatie

In de afgelopen maanden is gewerkt aan
het vormen van een bestuur voor de op te richten stichting RBT De
Langstraat. Ook is een manager geworven die het RBT gaat aansturen.
Daarnaast is een convenant ‘Regionaal Bureau voor Toerisme De
Langstraat 2018-2022’ opgesteld. Dit convenant wordt deze week
getekend door alle betrokken partijen: de vier gemeenten en de
stichting in oprichting. Wethouder Jansen is hiertoe namens de
gemeente Dongen gemandateerd.

s Gravenmoer

Convenant

In het convenant worden de
basisafspraken vastgelegd die voor alle vier de gemeenten gelijk
zijn. Basis voor dit convenant is het document ‘Van missie tot
activiteit’, dat uitgaat van de pijlers Kennis, Ontwikkeling,
Informatie, Marketing en Trade/Sales. In het convenant staat
beschreven op welke wijze het RBT zich gaat profileren, welke
verantwoordelijkheden de verschillende partijen (gemeenten versus de
stichting) hebben, welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van
het oprichten van de stichting en het opstarten van het RBT en hoe we
omgaan met de financiering in de komende vier jaar.

Op basis van het convenant sluiten de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk jaarlijks een
subsidie-overeenkomst af. De gemeente Dongen regelt de financiële en
zakelijke relatie via een inkoopcontract op basis van een door de
stichting op te stellen businessplan. In het inkoopcontract worden
prestatie-indicatoren vastgelegd volgens de eerder vastgestelde
pijlers van het RBT: Kennis, Ontwikkeling, Informatie, Marketing en
Trade/Sales.

Voor deelname aan het RBT zijn nieuwe
investeringen nodig. Deze zijn voor de periode 2019 t/m 2022 in de
programmabegroting 2019 opgenomen. In 2018 wordt er een incidentele
deelnemersbijdrage beschikbaar gesteld voor de oprichting van de
nieuwe organisatie. Deze incidentele bijdrage is reeds in de
begroting 2018 verwerkt.

Lokaal

Ondertussen worden in de gemeenten de
toeristische uitvoeringsorganisaties ontmanteld of zijn deze reeds
ontmanteld. Alle vier de gemeenten werken met een ander type
uitvoeringsorganisatie en kennen daardoor een andere wijze van
ontmanteling. In Dongen is nu nog sprake van een online Uitpunt
(www.uitpuntdongen.nl /
www.verrassend-dongen.nl).
Daarnaast is er een laagdrempelig, onbemand Toeristisch
Informatiepunt (TIP) op de begane grond van De Cammeleur, voorzien
van een interactief scherm. De Cammeleur-partners beheren de website,
het TIP, de contacten met het lokale veld en gaan – in samenwerking
met de gemeente – de afstemming met en overdracht naar het RBT vorm
geven. Uitgangspunt is dat het herkenbare label Verrassend Dongen
behouden blijft.

Samen sterk

Dongen, Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk zien veel kansen om samen meer bezoekers naar de regio te
trekken, die langer verblijven en meer besteden. De kracht van het
gebied ligt vooral in de combinatie van grote individuele trekkers
(de Efteling, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, de vesting
Heusden) en gastvrije lokale parels in het hart van Brabant. Vanuit
de huidige toeristische organisaties ontbreekt het aan slagkracht om
de gebiedsmarketing voor het hele gebied op te pakken. Daarom zijn de
vier gemeenten op zoek gegaan naar een goede samenwerkingsvorm.

Door de krachten in de toeristische
gebiedspromotie te bundelen met Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
zien wij kansen en mogelijkheden om Dongen zichtbaarder te maken.
Naast positieve economische effecten voor de vrijetijdssector zien
wij ook mogelijkheden om het aanbod van dagrecreatie voor onze
inwoners uit te breiden en daarmee het woonklimaat aantrekkelijker te
maken.

Vervolgproces
Nu er een
bestuur in oprichting is, een manager is aangetrokken en een
convenant is opgesteld kan er gewerkt worden aan het operationeel
maken van het RBT. Iedere gemeente spreekt de komende tijd
afzonderlijke prestatie-indicatoren af met het RBT verdeeld over de
vier pijlers. Aanvullend maken de individuele gemeenten afspraken
over specifieke prestaties voor de desbetreffende gemeente. De
ambitie was om op 1 januari 2019 operationeel te zijn. Dit blijkt te
ambitieus. We vertrouwen erop dat het RBT zo snel als mogelijk, bij
voorkeur op 1 april 2019, actief is. Daar waar mogelijk ondersteunen
we het RBT hierbij. We kijken uit naar een goede samenwerking en een
professionele gebiedsmarketing van De Langstraat.