Het college van Dongen heeft de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant met een raadsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandeld de nota op 20 mei opiniërend en een week later besluitvormend. De afgelopen twee jaar is in de regio Hart van Brabant hard gewerkt aan een ‘Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)’. Vorig jaar rond deze tijd is dit belangrijk item al onderdeel van gesprek geweest in de Dongense raad. Ook de andere Hart van Brabant – gemeenten zijn druk bezig met de besluitvorming ervan De betrokken wethouders uit de Regio Hart van Brabant, de bestuurders van de drie waterschappen en de provincie Noord-Brabant hebben de REKS op 4 maart jl. vastgesteld. Dit betekent dat nu elke gemeenteraad, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten een eigen besluit moeten gaan nemen. Dit is nodig omdat het definitieve bod REKS uiterlijk op 1 juli 2021 moet worden aangeboden aan het Programmabureau Nationaal Programma. Binnen de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) werken overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen. Henk van Noort, ambtelijk opdrachtgever voor de REKS, is vol lof over deze samenwerking in Hart van Brabant. In een recent interview voor dit samenwerkingsverband gaat van Noort verder in op de materie.

Naast gemeentesecretaris bij de gemeente Dongen is Henk ook ambtelijk opdrachtgever voor de REKS. Vanuit die rol faciliteert hij de samenwerking tussen bestuurders en medewerkers. Is hij daar tot nu toe tevreden over? Henk: “Samenwerken blijft lastig, en er komen ook zeker nog lastige momenten. Maar de manier waarop tot nu toe aan aan de REKS is gewerkt, is exemplarisch voor de samenwerking in Hart van Brabant. Complimenten dus aan iedereen die daar een bijdrage aan levert!”

Bescheiden rol

Als ambtelijk opdrachtgever kijkt Henk naar de organisatorische randvoorwaarden: zijn de ambities helder, is er capaciteit en zijn er middelen? Henk: “Door daar voor te zorgen, kunnen we komen tot een goed proces. Mijn rol daarbij is vooral faciliterend, dienend, en waar nodig verbindend.”

DONGEN, Pix4Profs / Jan Stads. Secretaris Henk van Noort

Daarbij stelt hij zich bescheiden op: “Ik vind het een heel interessant onderwerp, maar ik zit er niet om de inhoudelijke keuzes te maken. En ik zie dat de projectorganisatie onder bezielende leiding van Paul van Dijk goed bezig is, dat er binnen alle lagen en op alle fronten hard wordt gewerkt en dat we heel gestaag toewerken naar een goed resultaat.”

Professionele aanpak

Over de resultaten die tot nu toe zijn geboekt, is Henk erg te spreken: “Het is een complex onderwerp, waar vanuit verschillende invalshoeken naar is gekeken. Vervolgens is dat helemaal afgepeld om te komen tot de essentie. Die brede benadering en gelaagdheid vind ik echt indrukwekkend en buitengewoon professioneel.”

Die uitkomsten zeggen volgens Henk ook iets over de kracht van samenwerking in Hart van Brabant. Henk: “We hebben in deze regio wel eens discussie over hoe de samenwerking gaat. We zijn kritisch, en dat is goed. Maar ik hoor ook vanuit andere regio’s dat wij het goed doen, en het is goed om die signalen ook te willen horen.”

Participatie

Een thema dat steeds meer gaat spelen, is het betrekken van de inwoners. Henk: “Tot nu toe hebben we redelijk top-down gewerkt. Dat was nodig, maar we hebben wel ideeën over hoe we inwoners erbij gaan betrekken. Tot nu toe is dat weinig gebeurd en dat is lastig. Mensen kunnen dan namelijk het gevoel krijgen dat er iets achter hun rug om is ontwikkeld.”

Op de vraag of dat nu ook zo is, antwoordt hij ontkennend: “Er ligt nu een visie die wordt gedragen door de bestuurders, maar inwoners kunnen binnen behoorlijke marges invloed uitoefenen. Daarvoor moeten gemeenten zelf in gesprek gaan met hun inwoners, maar de manier waarop kunnen we wel regionaal oppakken, ontwikkelen en afstemmen.”

Uitvoering

Ondertussen werkt Henk ook al aan de plannen voor de uitvoeringsorganisatie. Henk: “In het concept-bod hebben we ook aangegeven hoe we de plannen als regio aan willen pakken. Wat doen we lokaal, wat regionaal, en hoe we samenwerken en alles organiseren? Dat heeft te maken met capaciteit, kennisuitwisseling, kosten en opbrengsten. Een ingewikkeld vraagstuk, en daar zijn we nu al mee bezig.”

Daarmee loopt hij eigenlijk vooruit op waar de REKS momenteel mee bezig is, maar dat is volgens Henk ook nodig: “We moeten kijken wat het beste model is, kijken hoe we dat gaan financieren en het vervolgens ook nog implementeren. We hebben dus nog een heel traject te gaan, zowel lokaal als regionaal. Dan moet je niet wachten tot de minister een antwoord heeft gegeven op ons bod.”

Veranderend landschap

Het landschap gaat volgens Henk daarbij hoe dan ook veranderen, al moeten we daar niet te veel bij stilstaan. Henk: “Veranderingen zijn lastig. De eerste molen in de middeleeuwen was misschien ook een doorn in het oog van de bewoners toen, maar nu is het erfgoed.”

Hoe het landschap verandert, daar wil hij zich niet aan wagen. Henk: “We weten nu al haast niet meer hoe 1990 eruit zag, laat staan dat we toen konden voorspellen hoe 2020 eruit zou gaan zien. Het landschap ziet er in 2050 ongetwijfeld heel anders uit, maar we weten gewoon nog niet hoe. Daar groeien we met elkaar naar toe. Je moet wat aan de verbeeldingskracht overlaten,” besluit hij lachend.

Piet Eelants

Bronnen : Hart van Brabant | gemeente Dongen | eigen vrije nieuwsgaring