Blog Image

DONGEN REGIO

REGIO DONGEN

Dongen werkt veel samen met het' HART VAN BRABANT ' ,maar ook andere dorpen zijn van belang voor de gemeente. Berichten uit de regio vindt u hier terug.

Ons e-mailadres is er voor de gehele regio van Dongen

Stuur uw berichten naar

redactie@dongenhomespot.nl

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Duik mee in de Week van ons Water Volop wateractiviteiten van 10 tot en met 19 mei in Midden- en West-Brabant

REGIO ALGEMEEN Posted on Wed, April 24, 2019 16:12:41

Duik mee in de Week van ons Water

Volop wateractiviteiten van 10 tot en met 19 mei in Midden- en West-Brabant

Jong en oud kan van 10 tot en met 19 mei 2019 meedoen aan de vierde editie van de Week van ons water. Die week staat in het teken van water in en om het huis met aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering. Met tientallen activiteiten kunnen kinderen en volwassenen meer te weten komen over het belang van water, werken aan water en vooral hun eigen rol bij water in de omgeving.

Van waterspelen tot workshops

In veel gemeenten kunnen deelnemers op verschillende dagen terecht bij milieu-educatieve centra en kinderboerderijen voor waterspelen en workshops. Daarnaast zijn er gemeenten die een waterwandeling, fotowedstrijd of een bezoek aan een uniek rijstveld organiseren. Dat laatste kan in Halderberge. In die gemeente is ook de start van het project ‘Klimaatstraat’ en presenteren leerlingen van het Marklandcollege hun ideeën voor een watervriendelijke tuin. In al die activiteiten staat aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering centraal onder de noemer: ‘Te droog, te nat, doe jij ook wat?’


Tegel eruit, plantje erin!

Onder andere Rucphen, Geertruidenberg en Halderberge stimuleert de gemeente inwoners om hun tuin te vergroenen met de actie ‘Tegel eruit, plantje erin!’ Tegen inlevering van een tegel ontvangen de inwoners één of meerdere plantjes. Verschillende bouwmarkten en tuincentra verlenen hier hun medewerking aan of laten met een modelopstelling zien welke mogelijkheden er zijn om de huis en tuin water- en klimaatvriendelijk in te richten.

Wateroverlast, droogte en hittestress

Wateroverlast, droogte, hittestress zijn gevolgen van de klimaatverandering die op dit moment volop de aandacht hebben. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties werken dagelijks aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.

Maar duidelijk is dat daar ook de hulp en inzet van iedereen voor nodig is. Bezoekers en deelnemers aan de verschillende activiteiten leren en ervaren wat zij daar zelf aan kunnen doen.

Goed rioolgebruik

Ook is er aandacht voor goed rioolgebruik. Spelenderwijs leren wat wel en niet in het riool kan helpt verstopping van het riool voorkomen en verstoring van de rioolwaterzuivering tegengaan. Wie het riool ook echt wil beleven, kan onder andere terecht in het oude gerestaureerde riool aan de Vlaszak in Breda. Een rioolwaterzuivering bezoeken kan in Kaatsheuvel. De Week van Ons Water gaat ook over veilige dijken en bescherming tegen overstromingen. Daarom vertellen medewerkers van muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen over hun werk tijdens de Open Dag op Landgoed Bouvigne op 12 mei.

Volledig programma

Er zijn op verschillende data en tijden gedurende die week activiteiten in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Loon op Zand en Rucphen. Kijk voor het volledige programma met activiteiten, locaties, data en tijdstippen op www.weekvanonswaterinbrabant.nl. Volg de Week van ons water ook op social media: www.facebook.com/wvow2019, www.twitter.com/WVOWbrabant en op instagram via www.instagram.com/wvowbrabant.

Samenwerking in de waterketen SWWB

Drie waterschappen en 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.Toerisme bureau van af april

REGIO ALGEMEEN Posted on Mon, December 24, 2018 10:13:59

Toerisme bureau van af april

Tussen maart en juli 2018 hebben de
colleges en de gemeenteraden van de gemeenten Dongen, Heusden, Loon
op Zand en Waalwijk het besluit genomen het Regionaal Bureau voor
Toerisme De Langstraat (RBT) op te richten. In deze
raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.

Organisatie

In de afgelopen maanden is gewerkt aan
het vormen van een bestuur voor de op te richten stichting RBT De
Langstraat. Ook is een manager geworven die het RBT gaat aansturen.
Daarnaast is een convenant ‘Regionaal Bureau voor Toerisme De
Langstraat 2018-2022’ opgesteld. Dit convenant wordt deze week
getekend door alle betrokken partijen: de vier gemeenten en de
stichting in oprichting. Wethouder Jansen is hiertoe namens de
gemeente Dongen gemandateerd.

s Gravenmoer

Convenant

In het convenant worden de
basisafspraken vastgelegd die voor alle vier de gemeenten gelijk
zijn. Basis voor dit convenant is het document ‘Van missie tot
activiteit’, dat uitgaat van de pijlers Kennis, Ontwikkeling,
Informatie, Marketing en Trade/Sales. In het convenant staat
beschreven op welke wijze het RBT zich gaat profileren, welke
verantwoordelijkheden de verschillende partijen (gemeenten versus de
stichting) hebben, welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van
het oprichten van de stichting en het opstarten van het RBT en hoe we
omgaan met de financiering in de komende vier jaar.

Op basis van het convenant sluiten de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk jaarlijks een
subsidie-overeenkomst af. De gemeente Dongen regelt de financiële en
zakelijke relatie via een inkoopcontract op basis van een door de
stichting op te stellen businessplan. In het inkoopcontract worden
prestatie-indicatoren vastgelegd volgens de eerder vastgestelde
pijlers van het RBT: Kennis, Ontwikkeling, Informatie, Marketing en
Trade/Sales.

Voor deelname aan het RBT zijn nieuwe
investeringen nodig. Deze zijn voor de periode 2019 t/m 2022 in de
programmabegroting 2019 opgenomen. In 2018 wordt er een incidentele
deelnemersbijdrage beschikbaar gesteld voor de oprichting van de
nieuwe organisatie. Deze incidentele bijdrage is reeds in de
begroting 2018 verwerkt.

Lokaal

Ondertussen worden in de gemeenten de
toeristische uitvoeringsorganisaties ontmanteld of zijn deze reeds
ontmanteld. Alle vier de gemeenten werken met een ander type
uitvoeringsorganisatie en kennen daardoor een andere wijze van
ontmanteling. In Dongen is nu nog sprake van een online Uitpunt
(www.uitpuntdongen.nl /
www.verrassend-dongen.nl).
Daarnaast is er een laagdrempelig, onbemand Toeristisch
Informatiepunt (TIP) op de begane grond van De Cammeleur, voorzien
van een interactief scherm. De Cammeleur-partners beheren de website,
het TIP, de contacten met het lokale veld en gaan – in samenwerking
met de gemeente – de afstemming met en overdracht naar het RBT vorm
geven. Uitgangspunt is dat het herkenbare label Verrassend Dongen
behouden blijft.

Samen sterk

Dongen, Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk zien veel kansen om samen meer bezoekers naar de regio te
trekken, die langer verblijven en meer besteden. De kracht van het
gebied ligt vooral in de combinatie van grote individuele trekkers
(de Efteling, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, de vesting
Heusden) en gastvrije lokale parels in het hart van Brabant. Vanuit
de huidige toeristische organisaties ontbreekt het aan slagkracht om
de gebiedsmarketing voor het hele gebied op te pakken. Daarom zijn de
vier gemeenten op zoek gegaan naar een goede samenwerkingsvorm.

Door de krachten in de toeristische
gebiedspromotie te bundelen met Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
zien wij kansen en mogelijkheden om Dongen zichtbaarder te maken.
Naast positieve economische effecten voor de vrijetijdssector zien
wij ook mogelijkheden om het aanbod van dagrecreatie voor onze
inwoners uit te breiden en daarmee het woonklimaat aantrekkelijker te
maken.

Vervolgproces
Nu er een
bestuur in oprichting is, een manager is aangetrokken en een
convenant is opgesteld kan er gewerkt worden aan het operationeel
maken van het RBT. Iedere gemeente spreekt de komende tijd
afzonderlijke prestatie-indicatoren af met het RBT verdeeld over de
vier pijlers. Aanvullend maken de individuele gemeenten afspraken
over specifieke prestaties voor de desbetreffende gemeente. De
ambitie was om op 1 januari 2019 operationeel te zijn. Dit blijkt te
ambitieus. We vertrouwen erop dat het RBT zo snel als mogelijk, bij
voorkeur op 1 april 2019, actief is. Daar waar mogelijk ondersteunen
we het RBT hierbij. We kijken uit naar een goede samenwerking en een
professionele gebiedsmarketing van De Langstraat.BLOEMSCHIKKEN seizoen 2018-2019

REGIO ALGEMEEN Posted on Sun, September 02, 2018 12:55:50

BLOEMSCHIKKEN seizoen 2018-2019

Groei en Bloei de Langstraat verzorgt in het najaar 2018 en voorjaar 2019 totaal 11 bloemschiklessen. Dit seizoen starten we een beginnersgroep die in het najaar drie keer bijeenkomt. De docent neemt de materialen mee en de cursist neemt een ondergrond mee.

De lessen worden gegeven door onze enthousiaste docente Yvonne Zwinkels en Leo van den Hoven. De cursussen worden gegeven in buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 te Waalwijk

NIEUW:

Groep enthousiast: o.l.v. Yvonne Zwinkels op dinsdag 30-10, 27-11, 18-12

Deze cursus is bestemd voor de beginnende bloemschikker en voor degene die wil kennismaken met bloemschikken. De vergoeding voor deze cursus is € 20,00 per les voor leden en € 22,50 voor niet ledenDe docent neemt alle materialen mee en de cursist neemt een ondergrond mee.Cursustijd is van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Groep creatief o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdag 27-09, 18-10, 8-11, 29-11, 13-12, 17-01, 7-02, 28-02, 21-03, 11-04, 2-05

Deze cursus is geschikt voor de iets wat gevorderde bloemschikkker.

De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 82,50 voor leden en € 99,00 voor niet leden.Cursustijd is van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

Groep Bijzonder: o.l.v. Leo van Hoven op woensdag 19-09, 3-10, 17-10, 14-11, 28-11

Bij deze cursus komen moeilijkere technieken aan bod die echt een uitdaging vormen.Een leerzame cursus voor de vergevorderde bloemschikker.

De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 37,50 voor leden en € 45,00 voor niet ledenCursustijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De bloemschikgroepen bestaan uit 12 tot 15 personen. De cursus kan doorgang vinden bij voldoende deelname. Het is de bedoeling dat u bloemen, groen en ondergrond voor de lessen zelf verzorgt. (geldt niet voor de beginnersgroep)

Groei & Bloei zorgt voor het hulpmateriaal zoals steekschuim en binddraad.

Aanmelden en/of informatie vragen is mogelijk bij Yvonne Zwinkels per email: mailto:ymzwinkels@gmail.com of telefonisch nr : 0416-695140.Vanaf 1 september weer Lokale Omroep in Dongen

REGIO ALGEMEEN Posted on Sat, August 25, 2018 13:55:30

Vanaf 1 september weer Lokale Omroep in Dongen

Burgemeester Marina Starmans verrichtte officiële opening

Dongen, UPDATE 30 augustus, 2018. In de zomer 2017 heeft De Langstraat Media een verzoek ingediend aan de gemeente Dongen om het uitzendgebied te vergroten met de gemeente Dongen. Lokale omroepen die zich slechts beperken tot de gemeentegrenzen hebben geen overlevingskans meer in het huidige medialandschap. Volgens de inzichten van het Commissariaat voor de Media en de OLON, de overkoepelende organisatie van Lokale omroepen, is het verspreidingsgebied van een lokale dan wel regionale zender vanaf ongeveer 100.000 inwoners levensvatbaar. De drie deelnemende gemeentes blijven nog net onder de drempel van 100.000 inwoners, maar inmiddels is er ook een aanvraag om de vergunning voor de gemeente Heusden te bemachtigen. Met deze vier gemeentes is het verspreidingsgebied zeker groot genoeg qua omvang. Om het Commissariaat voor de Media vergunning te laten verlenen, moest de gemeente Dongen de programmaraad van De Langstraat Media met vertegenwoordiging uit Dongen representatief verklaren, wat in het voorjaar 2018 is gebeurd.

Na deze goedkeuring moesten ook de overige deelnemende gemeentes, Loon op Zand en Waalwijk dit nog bevestigen, waarna de vergunning in juli 2018 is verstrekt voor 5 jaar. In Dongen was er sinds 2007 geen omroep meer. Radio 0162 hield per 1 januari 2007 op met uitzenden in de ether en doorgifte op de kabel. De Langstraat Media heeft in 2017 contact gezocht met het voormalige bestuur van Radio 0162. Uiteraard was hiervan geen sprake meer van een organisatie. In samenwerking met Dongenhomespot, Piet Eelants, Adriaan Raesen en Rinus Krijnen wordt er nu een Dongense afdeling ontwikkeld, waardoor Media Langstraat content kan ontvangen uit Dongen en kan verspreiden op hun radio, website en TV-kanalen.. Inmiddels hebben er een aantal projectmedewerkers zich aangesloten bij dit initiatief. We willen komen tot een vrijwilligersorganisatie van tussen de 10 en 12 personen in Dongen, bestaande uit vaste en projectmedewerkers.

Vanaf eind juli worden in samenwerking met Dongenhomespot al nieuwsberichten geplaatst op de website van Media Langstraat. Vanaf 1 september zullen er ook regelmatig videobijdragen uit Dongen worden gepresenteerd op Langstraat TV en de website. Vooralsnog beperkt de bijdrage in de radio-uitzendingen zich tot aandacht voor Dongen tijdens de informatieve, culturele en maatschappelijke uitzendingen van de omroep. Op TV zal regelmatig een live-uitzending vanuit Dongen worden aangeboden. Zo zal er op 1 september er vanaf half zes live verslag zijn van de opening van De Cammeleur. In de nacht van 8 en 9 september zal tijdens de 80 van de Langstraat de Dongense afdeling ook live verslag doen vanuit Dongen. Op 29 september zal er tijdens de Dongense dorpsquiz een vijf uur durende live-uitzending worden verzorgd vanuit Dongen.

Op donderdagmiddag 30 augustus heeft de burgemeester van Dongen, mevrouw Starmans het startsein gegeven, waarmee De Langstraat Media voor Dongen officieel van start zal gaan om Dongen op te nemen in de programmering van De Langstraat Media. Dit had plaatst in de nieuwe Cammeleur . Rinus Krijnen- Lid van de programmaraad van Langstraat Media voor Dongen vertelde het verhaal van de lokale omroep in Dongen tot nu toe. U leest hier boven de belangrijkste delen uit zijn relaas. Hij wees er op dat de omroep nog moet groeien en daarvoor op zoek is naar vooral jonge mensen in het dorp dat geïnteresseerd is in media. Meer vrijwilligers hoopt de nog jonge organisatie in Dongen te vinden in de ‘visvijver’ van het voortgezet onderwijs en ex-medewerkers van de vroegere Lokale Omroep in Dongen. Burgemeester Starmans was blij met nóg meer publiciteit voor Dongen en onderstreepte het belang ervan. Als openingshandeling werd door mevrouw Starmans een ingepakte beachflag ‘uitgepakt ‘.Ze wenste de vrijwilligers veel succes , maar vooral veel plezier.Historische vaarwandeltocht “In het spoor van de Liniecrossers.”

REGIO ALGEMEEN Posted on Mon, October 31, 2016 16:04:59

Historische
vaarwandeltocht “In het spoor van de Liniecrossers.”

Originele foto’s: Staatsbosbeheer

Op
zaterdag 5 november organiseert Staatsbosbeheer ism de
Biesboschgidsen een historische vaarwandeltocht “In het spoor van
de Liniecrossers.” De excursie wordt voorafgegaan door een
inleiding verzorgd door de Biesboschgidsen en het bekijken van
fragmenten uit de film Biesbosch onder Vuur.

Aanvang
13.00 uur in het Biesboschcentrum Drimmelen aan de Biesboschweg 4 in
Drimmelen.Kosten
€ 15,00 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar € 10,00.
Koffie en thee inbegrepen.

U
bent om half vijf weer terug in Drimmelen.Een maand voordat
Zuid-Nederland werd bevrijd (5 september ‘44, dolle dinsdag) rukten
de geallieerden vanaf het zuiden op. Brussel en Antwerpen werden snel
bevrijd en de geallieerden zouden al heel snel in Breda zijn!. Dat
gebeurde in Drimmelen uiteindelijk een maand later op 6 november. De
grote rivieren aan de zuidkant van de Biesbosch, de Bergsche Maas en
de Amer, werden de grens, de linie tussen bevrijd en bezet gebied.
Pas zeven maanden later, op 5 mei 1945, na een barre hongerwinter
werd de rest van Nederland bevrijd.

In
de Biesbosch zaten veel onderduikers en verzetsstrijders. Hieruit
formeerden zich de liniecrossers, die de zeven maanden vóór de
landelijke bevrijding honderden keren door de linies voeren om
oorlogsinformatie, medicijnen en mensen, door de door de Duitsers
bezette Biesboschgebied te vervoeren.De
tocht voert langs diverse markante punten uit de Tweede Wereldoorlog,
zoals de brug over de sloot van Sint Jan die een belangrijke functie
had voor het verzet. Ook zult u enkele filmlocaties uit de film
BIESBOSCH onder VUUR, die u voorafgaand de tocht kunt bekijken, gaan
herkennen.


Belangstellenden
kunnen telefonisch reserveren via 0162-682233 en/of bij geen gehoor
door het sturen van een e-mail naar balie@staatsbosbeheer.nl

Informatie
ook via bovenstaand telefoonnummer en adres.Werknemers regio Midden-Brabant: hoe ga jij naar je werk?

REGIO ALGEMEEN Posted on Fri, October 14, 2016 10:56:08

Werknemers
regio Midden-Brabant: hoe ga jij naar je werk?

De
regiogemeenten willen te weten komen waarom veel werknemers niet of
niet zo vaak naar het werk fietsen. En welke knelpunten ze daarbij
ervaren. Zodat in de toekomst de juiste maatregelen kunnen worden
genomen om het fietsen naar het werk te bevorderen. Aan zoveel
mogelijk werknemers wordt daarom gevraagd in oktober een online
enquête in te vullen.

Snelfietsroutes

Met de Hart van Brabantroute
(eerder ook wel Leisure Bike Lane genoemd) wil de regio en de
provincie een hoogwaardige en snelle fietsverbinding aanleggen tussen
het station Tilburg, langs de weg Tilburg -Waalwijk naar het
regionaal bedrijventerrein ten noorden van de A59. De eerste delen
van de snelfietsroute zijn al aangelegd (vooral in Waalwijk) en de
komende jaren zullen de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg
het overgrote deel van de route zo aantrekkelijk mogelijk maken voor
fietsers. Ook de snelfietsroutes Waalwijk – ‘s-Hertogenbosch en
Tilburg-Breda zijn in voorbereiding. De regio en de provincie streven
met de aanleg van deze routes naar een hoogwaardig fietsnetwerk van
snelle verbindingen tussen woon- en werklocaties. Ook in de andere
regio’s in Brabant wordt de aanleg van snelfietsroutes voorbereid of
uitgevoerd.

CHIPS

Binnen het Europese project
CHIPS (Cycle Highways Innovation for smarter People transport and
Spatial planning) trekt de regio Hart van Brabant samen op met de
academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit (NHTV). In internationaal
verband wordt de komende drie jaar onderzocht hoe snelfietsroutes in
Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zo
aantrekkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden en welke maatregelen
mensen stimuleren om met de fiets naar het werk (en school) te laten
gaan. Want enkel de aanleg van een snel fietspad zal niet voldoende
zijn.

Enquête

Waarom pak je wel of juist
niet de fiets naar het werk? Welke zaken spelen bij die keuze
allemaal een rol? En kan die keuze worden beïnvloed? En waarmee dan?
Om op dit soort vragen een eerste antwoord te krijgen, wordt aan de
werkgevers – groot en klein – in de omgeving van de toekomstige Hart
van Brabantroute gevraagd de enquête te verspreiden onder hun
werknemers. Ook in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
wordt de enquête uitgezet en doen er werknemers aan dit onderzoek
mee. De enquête sluit op 1 november.

Werknemers kunnen
aan het onderzoek deelnemen door online een korte enquête in te
vullen. Het invullen van de enquête duurt nog geen 10 minuten. Zie
onderstaande link:

https://nl.surveymonkey.com/r/Fietsend-naar-het-werk10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid Bijzondere activiteiten in Noord-Brabant op 10-10

REGIO ALGEMEEN Posted on Thu, October 06, 2016 17:38:24

10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid

Bijzondere activiteiten in Noord-Brabant op 10-10

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid, op maandag 10 oktober, vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend. Ook Noord-Brabant staat bol van de leuke initiatieven.

Zo is er de Week van de Duurzaamheid in Etten-Leur, Moerdijk, Boxtel en op het Prinsentuin College in Breda, gedeputeerde Annemarie Spierings trapt 10-10 af in ‘s-Hertogenbosch met een speciaal programma en de gemeente Best doet mee aan de Energy Battle. Topbestuurders gaan dertig dagen op Low Car Diet, het is de Dutch Sustainable Fashion Week met diverse shoppingroutes en er wordt op duizenden basisscholen voorgelezen uit het nieuwe boek De wereld van plastic.

“De Dag van de Duurzaamheid is hèt moment van het jaar om de duurzaamheidsbeweging in Nederland nog zichtbaarder, groter en manifester te maken. We willen een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen, want het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Zeker nu het klimaatakkoord van Parijs is geratificeerd zouden klimaat en energie voor alle politieke partijen topprioriteit moeten zijn bij de komende verkiezingen”, aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma

Naast bovenstaande activiteiten vinden in Noord-Brabant vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

Rondleiding in Rosmalen bij het Spark Lab en de biobased brug in aanbouw

Op de NHTV in Breda is een Engelstalig programma met twee lezingen, een presentatie en de uitreiking van scriptieprijzen. De lezingen worden gehouden door Natascha Zwaal van het Wereldnatuurfonds en Paul Peeters van NHTV.

Congrestival040 in Eindhoven met als thema: Verbreden, versnellen en verbinden

Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat we in Eindhoven, prettiger, gezonder en langer kunnen leven? Daar hebben wij jou voor nodig!

Canon organiseert Meatless Monday, ofwel: een dagje bewust zonder vlees. Niet alleen op het kantoor in Den Bosch , maar ook thuis! Canon roept al haar medewerkers op om mee te doen. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Canon en op deze dag willen we het bewustzijn vergroten over de milieuimpact van vlees.

Klik hier voor de volledige lijst met Noord-BrabantMilitair materiaal uit de periode van de dienstplicht: Op Herhaling 2016 in Geniemuseum Vught

REGIO ALGEMEEN Posted on Thu, October 06, 2016 08:28:20

Militair materiaal uit de periode van de dienstplicht:

Op Herhaling 2016 in Geniemuseum Vught

Precies 20 jaar geleden werd in Nederland de militaire dienstplicht afgeschaft en dat is meteen ook het centrale thema van ‘Op Herhaling’, dat dit jaar op zaterdag 22 en zondag 23 oktober in het Geniemuseum in Vught plaatsvindt. “Het wordt een evenement voor jong en oud”, aldus secretaris Henk Boons van de Stichting Bravo Compagnie die voor de organisatie tekent. “Dat betekent onder andere kennis maken en meerijden met militaire voertuigen uit die periode. We stellen alles in het werk om er echt een belevenis van te maken.”

De Stichting Bravo Compagnie heeft als doelstelling materieel uit de periode van de militaire dienstplicht (1945 – 1996) rijdend te houden. Een van de evenementen die de stichting in dat kader jaarlijks organiseert, is ’Op Herhaling’. “Dit jaar vindt dat voor de vijfde keer plaats”, aldus Henk Boons. “We zijn bijzonder trots dat we dit keer bij het Geniemuseum in Vught en Regiment Genietroepen te gast mogen zijn. Ook zal beide dagen uiteraard het museum opengesteld zijn en daarnaast met enkele voertuigen uit de eigen collectie demonstraties zal verzorgen.”

De opzet van ‘Op Herhaling 2016’ is niet anders dan andere jaren. Uit de eigen gelederen zullen van de Stichting Bravo Compagnie de roemruchte DAF-voertuigen uit de jaren vijftig en zestig aanwezig zijn. Daarnaast geven andere clubs ‘acte de présence’, waardoor er ook kennisgemaakt kan worden met de beroemde LandRovers en militaire voertuigen uit het voormalige Oostblok. “Doelstelling van het evenement is bij ouderen nostalgische gevoelens op te roepen en jongeren te informeren over alle aspecten van de militaire dienstplicht”, vervolgt Henk Boons. “De regimentscommandant nodigt alle geïnteresseerden en speciaal ex-dienstplichtige Genisten uit voor een hernieuwde kennismaking met de Genie. Dat het Regiment Genietroepen tijdens ‘Op Herhaling’ ook modern geniemateriaal zal tonen, maakt het programma alleen nog maar aantrekkelijker!”

‘Op Herhaling’ vindt zaterdag 22 en zondag 23 oktober aanstaande plaats bij op de Brederodekazerne in Vught (Lunettenlaan 102) en is beide dagen toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang tot het evenement, het museum, alsmede een rit in een historisch voertuig kost slechts € 5,00 per persoon.

Zie www.opherhaling.nl voor extra informatieNext »