Blog Image

DONGEN REGIO

REGIO DONGEN

Dongen werkt veel samen met het' HART VAN BRABANT ' ,maar ook andere dorpen zijn van belang voor de gemeente. Berichten uit de regio vindt u hier terug.

Ons e-mailadres is er voor de gehele regio van Dongen

Stuur uw berichten naar

redactie@dongenhomespot.nl

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Jacobushoeve bij Dongen Boerenfair 2016

OOSTERHOUT Posted on Mon, August 29, 2016 22:57:12

ALS U DE FILM NIET KUNT ZIEN SCROLL DAN EVEN NAAR BENEDEN EN KIES DE DESKTOPMODUD

Jacobushoeve bij Dongen Boerenfair 2016

Dongen , Dorst . Op zondag 28 augustus 2016 vond van 10.00 tot
22.00 uur in de Jacobshoeve in Dorst en precies op de grens van
ons mooie dorp de Boerenfair plaats . Net op de grens van Oosterhout
en Dongen op het terrein van uitspanning Jacobushoeve . Daar was
het allemaal te doen. Dongenaren gaan er graag een verfrissend ijsje
nuttigen. Ambacht, streekproducten en beleving stonden centraal op
deze dag. Tussendoor konden lokale producten gekocht worden op de
boerenstreekmarkt .Er stonden een 20-tal kramen. Van varken aan het
spit tot palingroker en imker. Voor de volwassenen was ook een hoop
te beleven, zoals de demonstratie van Sander Boom, NK Woodcarver,
Boeren Sportclub, houtzagerij, spijkers slaan, spijkerbroekhangen en
hooivork werpen

ZIE VERDER ONZE REGIO PAGINAGroot onderhoud brug Vierbundersweg

OOSTERHOUT Posted on Wed, July 27, 2016 15:10:39

Groot
onderhoud brug Vierbundersweg

Werkzaamheden
beginnen maandag 8 augustus 2016

Dongen,
Tilburg, 27 juli 2016. De gemeente Tilburg begint maandag 8 augustus
met het onderhoud van de brug aan de Vierbundersweg. Er komt nieuw
asfalt en de leuningen worden vervangen of gerepareerd. De brug is in
deze periode afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met
26 augustus 2016. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer op de
A27 komende vanaf Gorinchem omgeleid vanaf Oosterhout-Zuid (afrit
17), via de Vijf Eikenweg (N631) en de Rijksweg (N282) naar de
Burgemeester Letschertweg (N260). Het verkeer op de A27 komende vanaf
Breda wordt omgeleid vanaf Breda-Noord (afrit 16) via de Rijksweg
(N282) en de Burgemeester Letschertweg (N260). Verkeer vanuit Tilburg
wordt omgeleid vanaf de kruisingVierbundersweg/Burgemeester
Letschertweg (N260/ N632) via de Vierbundersweg en de Eindsestraat.
Hetzelfde geldt voor het verkeer naar Dongen. Verkeer vanuit Tilburg
kruising Vierbundersweg/Burgemeester Letschertweg (N260/N632) met de
bestemming Oosterhout, Tichelrijt en industrieterrein Dongen wordt
omgeleid via de Burgemeester Letschertweg (N260) en de Dongenseweg.
Verkeer vanuit Dongen met bestemming Tilburg wordt omgeleid via de
Dongenseweg, Rijksweg (N282) en de Burgemeester Letschertweg (N260).

Fietsers
vanuit Tilburg richting Dongen worden omgeleid via de Vierbundersweg,
Kanaaldijk Noord, fietsbrug, Kanaaldijk Zuid, Danielsweg naar De Slof
en vice versa. U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of
geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De aannemer probeert de
overlast tot een minimum te beperken. Met name de gemeente Tilburg
vraagt hiervoor uw begrip

Meer
informatie

Hebt
u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met Wendy Doorakkers van de gemeente Tilburg. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 013 542 84 69 en per e- mail
wendy.doorakkers@tilburg.nl. Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen?
Neem dan contact op met Gertjan Bax van de gemeente Tilburg. Hij is
bereikbaar via telefoonnummer 06 53 54 28 43 en per e- mail
gertjan.bax@tilburg.nl.Voormalig wethouder René Roovers stuurt brief naar Gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Brabant

OOSTERHOUT Posted on Fri, July 08, 2016 14:27:02

Verzoek
om herziening besluit N629

Voormalig
wethouder René Roovers stuurt brief naar Gedeputeerde staten van de
Provincie Noord-Brabant

Dongen, 8
juli 2016.”De procedure bij de keuze voor de N629 door ‘t Blik is
zeer onzorgvuldig verlopen “dat zegt voormalig raadslid en
wethouder voor de SP in Dongen. Roovers vindt dat de
gemeenteraad van Dongen zelfs op het verkeerde been is gezet. De
beweringen worden met argumenten omkleed en staan verwoordt in een
brief aan de provincie. In die brief verzoekt de Dongenaar die ooit
zelf in Provinciale Staten van Noord-Brabant zat de provincie het afgelopen week genomen besluit voor de keuze van
Bundeling Noord terug te draaien en de juiste weg te bewandelen. “
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald “zegt Roovers
tegenover deze krant .Mocht de provincie hiertoe niet bereid zijn zal
dit besluit bij de eerst volgende mogelijkheid voorgelegd worden aan
de rechter. René Roovers schroomt niet om dan naar de rechter te
stappen. De brief wordt doorgestuurd naar Dongense burgers en
organisaties. Roovers : “Veel Dongenaren zijn ongerust over de
teloorgang van de natuur en milieu in de omgeving van Dongen. Dongen
zal door de aanzuigende werking van de weg en het verlies aan natuur
voor vele jaren extra belast worden. Dit terwijl Dongen nu op de
Atlas Leefomgeving al zeer matig scoort. Zij kunnen het verzoek aan
de provincie ondersteunen onder het motto Handen af van de
Duiventoren en ‘t Blik. “ De brief en handtekeningenlijst wordt
rondgestuurd en is te vinden op de facebookpagina ‘Handen af van de
Duiventoren’.
In de Provincie Noord-Brabant zijn door de Partij
van de Dieren al vragen gesteld over het ontbreken van de
noodzakelijke milieuargumentatie bij de keuze van de bundeling Noord.

HIERONDER DE OPEN BRIEF VAN ROOVERS


Aan
Gedeputeerde Staten


van de
Provincie Noord- Brabant


Afschrift
aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,


Gemeenteraden
van Dongen en Oosterhout.


Dongen, 8
juli 2016


Betreft:
verzoek tot herziening procedure en besluit tracékeuze Bundeling
Noord voor N629


Geacht
College,


Op dinsdag
28 juni j.l. nam U een besluit over het tracé voor de
N629-Westerlaan. U koos als bevoegd gezag in navolging en op advies
van de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen (Nieuwsbrief N629 juli
2016) voor het voorkeurstracé Bundeling Noord.


Hierbij
verzoek ik u, mede namens onderstaande ondertekenende organisaties en
burgers, dit standpunt te herzien vanwege onderstaande redenen:

1.
Besluitvorming zonder milieuonderzoeken


Bij de
totstandkoming van dit besluit is niet de noodzakelijk procedurele
zorgvuldigheid in acht is genomen. Een tracékeuze kan pas worden
gemaakt als de m.e.r.-procedure correct en volledig is doorlopen en
de gegevens in het MER redelijkerwijs aan het uiteindelijke plan of
besluit ten grondslag kunnen worden gelegd. Een verweer dat provincie
en gemeenteraden alleen hebben ingestemd een voorkeursalternatief en
niet met de definitieve variant snijdt geen hout. Er is immers
duidelijk gesteld, dat dit de te verwezenlijken variant betreft. Het
voorkeursalternatief wordt uitgewerkt naar een specifiek ontwerp.
Onder andere wordt de meer exacte ligging van het tracé bepaald
waarbij alleen nog eventuele mitigerende (zoals geluidschermen) en
compenserende maatregelen (zoals natuurcompensatie) uitgewerkt worden
(zie Nieuwsbrief juli). Het tracé ligt echter volledig vast.
Blijkbaar doen de uitkomsten van het MER er niet meer toe.


Het niet
beschikbaar zijn van de informatie van het MER bij de besluitvorming,
heeft in uw Staten tot vragen geleid en bij de besluitvorming in de
gemeenteraad van Dongen is de Raad hierover zelfs op het verkeerde
been gezet. In navolging van de gemeente Oosterhout, nam de
gemeenteraad van Dongen op 9 juni j.l. haar besluit om in haar advies
aan u, in meerderheid te kiezen voor Bundeling Noord. De praktijk
leert dat adviezen van betrokken gemeenten meestal door u overgenomen
c.q. zwaar meegewogen worden. Bij de behandeling van het
raadsvoorstel stond de MER, in tegenstelling tot de bewering van het
college van B en W (zie voetnoot ), niet ter beschikking van de Raad.


Helaas
heeft de gemeenteraad van Dongen dus bij de totstandkoming van haar
advies voor de definitieve keuze van de tracé-variant wezenlijke en
wettelijk verplichte informatie niet mee kunnen wegen en is zij
daarbij door het college van B en W zelfs op het verkeerde been
gezet.


2. Omissie
te onderzoeken alternatieven MER

Ingevolge
artikel 7.7, eerste lid van de Wet milieubeheer staat dat in het MER
de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ alternatieven moeten
worden beschreven. Wanneer een alternatief moet worden aangemerkt als
‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ is in de wet zelf niet
nader gedefinieerd, maar in de praktijk heeft dit inmiddels wel een
redelijk vastomlijnde invulling gekregen. In haar uitspraak van 21
juli 2009 heeft de Raad van State aangegeven welke alternatieven in
het milieu-effectrapport minimaal onderzocht moeten worden. Dit is,
zo luidt de uitspraak, afhankelijk van de omstandigheden van het
geval en de vraag moet beantwoord worden in het licht van artikel 7.7
van de Wet milieubeheer. Gelet op het doel van het MER en de
bepalingen omtrent de inhoud volgt dat in een MER uitsluitend
alternatieven hoeven te worden beschreven die, wat betreft de
gevolgen voor het milieu die daarvan redelijkerwijs zijn te
verwachten, mogelijk tot relevante verschillen kunnen leiden.

Blijkens
de NRD wordt aan
aan
deze
wettelijke eis om alle ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen
alternatieven
te onderzoeken’ niet voldaan. Het alternatief ‘parallel noord’,
welke in eerder onderzoeken als MMA en
als voorkeurstracé werd
aangemerkt wordt namelijk niet opgenomen in de te onderzoeken
alternatieven. Zonder een onderzoek naar alle relevante
alternatieven, kunt u geen gedegen besluit nemen over het tracé.
Deze zorg is door
veel indieners van een zienswijzen
op de NRD reeds verwoord,
maar daarop is geen duidelijke reactie gegeven. Graag horen
we
alsnog gemotiveerd waarom dit voorkeursalternatief niet is opgenomen.


We
verzoeken u hierbij dan ook de gevoerde procedure te herzien en op te
knippen in een gedeelte waarin alle varianten vanuit de MER worden
gewogen en op basis waarvan en pas dan, tot een definitieve
tracékeuze te komen en daar alle betrokkenen bij te betrekken. Op
die manier wordt het wettelijk instrument MER ingezet waarvoor deze
is bedoeld, een gewogen vaststelling van milieueffecten van alle
verschillende varianten.


Mocht u
hiertoe niet bereid zijn (omdat u anders dan wij van oordeel bent dat
de procedure voldoende zorgvuldig zou zijn verlopen) dan zullen wij
niet aarzelen dit in de eerste mogelijkheid van de formele procedure
die ons ter beschikking staat (PIP) aan te kaarten en te laten
toetsen door de rechter. U kunt deze brief dan als een aangekondigd
(voor)beroepschrift beschouwen.

Milieuargumenten
als ondergeschoven kind


Het lijkt
me duidelijk dat er nog grote vraagtekens zijn bij het MER en de
keuze voor het voorkeursalternatief. Zeker omdat dit
voorkeursalternatief blijkbaar in eerdere fase van besluitvorming
niet op enige goedkeuring kon rekenen. GS bepaalde de Parallel Noord
als voorkeurs alternatief op basis van een MER uit 2011. Het college
van B en W van Dongen bij monde van de verantwoordelijke wethouder
van Beek stelde bij de behandeling in de Raad dat de Bundeling Noord
nu als nieuwe variant ter tafel kon komen omdat citaat: ‘men
tegenwoordig anders tegen de relatie verkeer en milieu aankijkt. In
een eerdere fase van de besluitvorming werd nog gevonden dat de
natuur niet aangetast mocht worden en nu denkt men daar anders over’
einde
citaat. Daarom kan men nu tot het eindoordeel komen dat er wel een
weg door een gebied als het Blik (onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur) getrokken kan worden, aldus de gemeente Dongen.


Graag hoor
ik van U of U deze bewering van het college van B&W van Dongen
over een gewijzigde visie over de relatie milieu en verkeer deelt en
of deze bewering gestaafd wordt door wijzigingen in het provinciale
beleid en welke beleidswijzigingen dat zijn?

Samenvattend:
Dongen scoort nu al zeer matig in de door de Provincie gepresenteerde
Altas Leefomgeving en deze weg, aangelegd door een natuurgebied, zal
dit door haar aanzuigende werking alleen maar verergeren. Ik beschouw
dit tezamen met het ontbreken van aan alternatieve visie op de
ontwikkeling op het verkeer b.v. via verkeer over water, als een
keuze die de natuur en milieu van Dongen en haar inwoners voor
tientallen jaren extra zal belasten. Het is onaanvaardbaarder dat
milieuargumenten op deze manier als een ondergeschoven kindje in de
besluitvorming aan de kant worden geschoven. Beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald.


Graag hoor
ik uw reactie en zie ik graag de inhoudelijke MER tegemoet.


1)Bij
de raadsbehandeling stelde de verantwoordelijke wethouder van Beek
dat de MER en de milieuargumenten zwaar moeten meewegen en dat hij
citaat – ‘de
uitkomst van de MER als bindend beschouwt’
– einde citaat. Hij stelde, citaat: ‘De
MER heeft ter inzage had gelegen. Ik heb begrepen dat er weinig
mensen gebruik van hebben gemaakt’ –
einde citaat. Uit navraag bij de griffie van de gemeente Dongen
blijkt dat de gemeenteraad hier onjuist is geïnformeerd en dat er
geen
MER ter inzage heeft gelegen.
Dat
kan ook niet, want die is nog niet vastgesteld.


2
)
Afdeling
bestuursrecht Raad van State, 21 juli 2009, nr. 200801853/1/R2

3)
Tussen
2006 en 2011 is voor wijziging van de N629 onderzoek uitgevoerd,
vastgelegd in een startnotitie, MER fase 1 en MER fase 2. In 2011 is
door GS op
basis van deze onderzoeken een voorkeursalternatief en
vastgesteld door
de provincie, te weten de ‘parallel noord’. Zie
voorstel voor algemene voorbereiding Staten van 29 maart 2011.Gedeputeerden kiezen voor Bundeling Noord inzake N629

OOSTERHOUT Posted on Fri, July 01, 2016 13:52:29

Gedeputeerden
kiezen voor Bundeling Noord inzake N629

Dongen,
17 juli 2016 .Op 28 juni namen Gedeputeerde Staten een besluit over
het
voorkeursalternatief
voor de N629-Westerlaan. GS kiezen voor Bundeling
Noord,
net zoals de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen. Ook na de bijna
tumultueuze gemeenteraadsvergadering enkele weken terug in Dongen
kan de klok hoogstwaarschijnlijk niet meer terug gedraaid worden zo
wordt algemeen gedacht.

In
maart al spraken de bestuurders van de betrokken gemeenten en de
provincie al hun voorkeur
uit voor Bundeling Noord. De raad in Dongen ging na veel mitsen en
maren ook akkoord evenals Oosterhout.Tijdens
een informatieavond op 21 maart in het Oostquartier in Oosteind haalden
de bestuurders vervolgens de mening, aandachtspunten en opmerkingen
van inwoners op, om die mee te kunnen nemen in het definitieve advies
aan de gemeenteraden. Daarnaast voerde de provincie een groot aantal
persoonlijke gesprekken met direct belanghebbenden om ook hun reacties
te verzamelen. De gemeenteraad van Oosterhout nam 25 mei het advies
voor Bundeling Noord over en in Dongen deed een meerderheid van de gemeenteraad
op 9 juni hetzelfde. Deze week hebben ook Gedeputeerde Staten
voor Bundeling Noord gekozen. GS vinden dat dit alternatief het meeste
bijdraagt aan de oplossing van de problemen op de N629.

Aandachtspunten
voor het vervolg

Tijdens
de informatieavond en de behandeling in de gemeenteraden van
Oosterhout
en Dongen zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:

• Het
compenseren van negatieve milieueffecten.

• Zoeken
naar kansen voor duurzaamheid en innovatie.

• Routes
voor de fiets, het OV en wandelaars/trimmers.

• De
exacte ligging van het tracé, met aandacht voor de brug over het

kanaal
en de ontsluiting van Everdenberg-Oost.

• De
gevolgen voor ’t Blik wat betreft geluid en zicht.

• Gevolgen
voor de Duiventoren: relatie met Dongen, bereikbaarheid,

scouting.

• De
gevolgen voor de landbouw: mogelijkheden kavelruil,

bereikbaarheid,
compenseren van bedrijven of verenigingen.

• Landschap:
visie op nieuwe gebieden, ‘loze ruimtes’, inpassing weg in

omgeving.

Verdere
uitwerking

De
voorkeur van de gemeenten en provincie voor Bundeling Noord wordt nuverder
verwerkt in een Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Het globale voorkeursalternatief
wordt daarmee uitgewerkt naar een specifiek ontwerp.Onder
andere wordt de meer exacte ligging van het tracé bepaald en worden eventuele
mitigerende (zoals geluidschermen) en compenserende maatregelen
(zoals natuurcompensatie) uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar
kansen voor duurzaamheid en innovaties. De provincie kijkt vooral
naar het
energieverbruik (CO2) en het gebruik van duurzame materialen. Om dit
te bereiken
is meer verfijnd veldonderzoek nodig in de omgeving van het voorkeurstracé.

Zie
verder de nieuwsbrief van de Provincie over dit onderwerp

hier
te lezen :Provinciale lening voor priorij Catharinadal

OOSTERHOUT Posted on Thu, October 22, 2015 16:04:36

Provinciale lening voor priorij Catharinadal

Dongen , Oosterhout , 22 oktober 2015 De provincie Noord-Brabant verstrekt een lening van 2,7 miljoen euro aan de zusters van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. De zusters gebruiken het krediet voor de herontwikkeling van hun klooster in Oosterhout.

foto : Provincie Noord Brabant

De zusters van de priorij zijn bijzonder verheugd met de steun van de provincie, laat priorin Maria Magdalena van Bussel weten: “Onze gemeenschap is intens dankbaar voor het besluit van Gedeputeerde Staten. Het stemt ons hoopvol dat we op deze wijze voort mogen bouwen op een rijke traditie en een lange geschiedenis. In de voorbije 744 jaar stonden de zusters vaak voor cruciale momenten en grote bedreigingen. Telkens opnieuw konden zij samen, vanuit hun geloof, de weg vinden naar een nieuwe toekomst. Wij realiseren ons dat dit een moeilijke tijd is, maar als gemeenschap die zowel op God als op mensen is gericht, mag er zeker sprake van bestaansrecht zijn. Met dit project hebben we een goede reden om vol vertrouwen te volharden.

Iconisch

Sint-Catharinadal is een rijksmonument dat van `iconisch` belang is voor de provincie. De Priorij Sint-Catharinadal die het gebouwencomplex bevolkt, bestaat sinds 1271, sinds 1647 zijn zij gehuisvest in het klooster in Oosterhout. De zusters van Sint-Catharinadal hebben een plan voor behoud en ontwikkeling van Sint-Catharinadal. De ontwikkelingen passen in de verhaallijn ‘Religieus Brabant’, die deel uitmaakt van het concept-beleidskader Erfgoed.

Hoofdelementen van het plan zijn de aanleg en exploitatie van een wijngaard, de uitbreiding en modernisering van de gastenvleugel, een wijnhuis met kleine taveerne en landwinkel (in bestaande gebouwen) en het werkgelegenheid bieden aan mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eerste stap

Gedeputeerde Henri Swinkels: “De provincie wil actief meedoen én bijdragen aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Door herbestemming van bijzondere erfgoedcomplexen worden traditie en vernieuwing aan elkaar verbonden. We vinden dit bijzondere klooster heel interessant. Het past in de verhalen van Brabant, waar religieus Brabant een belangrijk pijler is. Samen met de zusters schrijven we nu een deel van dit verhaal.”

Ook de gemeente Oosterhout is blij met het besluit van Gedeputeerde Staten. Wethouder Marcel Willemsen: “De zusters van het Sint Catharinadal hebben een belangrijke eerste stap gezet door nieuwe plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Maar ze kunnen het niet alleen en het is ongelooflijk om te zien hoeveel partijen uit Oosterhout allemaal te hulp schieten. Het cultuurhistorisch belang van het klooster en de Heilige Driehoek overstijgt Oosterhout, daarom zijn we zeer verheugd dat de provincie het klooster ook te hulp schiet. Dit geeft de zusters een stabiele basis om hun prachtige plannen te realiseren en dit Brabantse icoon nog meer te laten stralen.”

Het besluit van GS wordt in een statenmededeling met Provinciale Staten gedeeld. Het is aan de staten of zij dit besluit apart willen agenderen voor de statenvergadering.

Bron : Provincie Noord Brabantuitnodiging voor oud- Nachtegalen

OOSTERHOUT Posted on Thu, July 30, 2015 20:01:50

Jubileumjaar
Oosterhoutse Nachtegalen

Dongen,
Oosterhout, 30 juli 2015. Vele Dongenaren waren lid van de
Oosterhoutse Nachtegalen. Ook nu zijn er nog enkele Dongense jongeren
lid van het beroemde gerenommeerde Oosterhoutse Koor Op Op 8 oktober
2014 was het exact 75 jaar geleden dat het koor werd opgericht. De
leiding van het koor vond dat feit de moeite waard om het uitgebreid
te vieren. Een jaar lang waren en zijn er feestelijkheden De aftrap
van het jubileumjaar werd genomen in eigen koorschool, waar de
eerste uitgave van de jubileumkrant en de eerste uitreiking van de
speciaal voor het koor ontworpen jubileumspeld of -hanger niet
mochten ontbreken.Tot
en met oktober 2015 wordt de mijlpaal uitgebreid verder gevierd met
onder andere een jubileumconcert, een tentoonstelling, een
zomertournee, een reünie en een afsluitend concert op 25 oktober.

Traditiegetrouw
viert het koor dus haar jubileum samen met publiek, met de koorleden zelf
en met oud-nachtegalen. De oud-nachtegalen, ook die uit ons dorp dus,
kunnen zich aanmelden voor de reünie en voor deelname aan het
slotconcert door op deze link te klikken.

Wat wordt er uitgevoerd ?


De
Krönungsmesse
ofwel
Kroningsmis, ook genoemd Missa in C Major KV 317 van W.A Mozart zal
worden uitgevoerd in de St Antoniuskerk in Oosterhout .Degenen die
vroeger lid waren van het koor en dus oud- nachtegaal zijn en graag
willen meezingen met dit mooie werk van Mozart moeten wel enkele
repetities bijwonen en thuis kunnen studeren . Meer informatie kan
worden ingewonnen bij

Jan Poppelaars,
St. Antoniusstaat 63

4902 PT
Oosterhout

Telefoon
: ( 0162) 422091 of ( 06) 57333750

Per
E-mail jan_poppelaars@hotmail.com

RECHTSTREEKS
AANMELDEN KAN H
I E RBuurstede Oosterhout een vernieuwde locatie van de Volckaert

OOSTERHOUT Posted on Mon, June 29, 2015 14:24:10

Buurstede
Oosterhout een vernieuwde locatie van de Volckaert

Oosterhout , Dongen, 29 juni 2015. Het is een aanwinst voor Volckaert en voor de
gemeente Oosterhout.
Op
zaterdag 27 juni 2015 opende Buurstede haar deuren tijdens een Open
Huis. Maak kennis met deze locatie en kijk naar een video impressie
die Con Loomans en Elly
Sengers

er maakten voor de Volckaerttelevisie en deze krant Na een grondige
renovatie en nieuwbouw is Buurstede klaar voor de toekomst. Het is
een unieke en eigentijdse locatie geworden voor mensen met dementie.
Zij vinden er ruimte en vrijheid. Het is fijn wonen in deze
beschermde en sfeervolle omgeving.

Terug naar de krant : H I E R